به وبلاگ دانشجويان فوريت هاي پزشکي کرمانشاه خوش آمديد.........امیدواریم مطالب مفید واقع شود........ براي بهبود کيفيت لطفا نظر فراموش نشود فوریت های پزشکی کرمانشاه - پنوموتراکس

فوریت های پزشکی کرمانشاه

فارغ التحصیلان کاردانی فوریت پزشکی88 وکارشناسی ناپیوسته 90 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پنوموتراکس

پنوموتوراكس باز

در پنوموتوراكس باز مكش زخم هاي سينه اي اتفاق مي افتد بااين نوع زخم باز شدن تروماتيك روي ديواره قفسه سينه به اندازه كافي بزرگ است تا به هوا اجازه دهد آزادانه در داخل و خارج حفره قفسه سينه به هنگام تهويه حركت كند .زخم هاي سينه اي مكشي باز ممكن است در اثر جراحات ناشي از تصادفات يا ضربات ناشي از جراحي حاصل گردد . براي مثال اگر يك كاتتر درناژ سينه اي تصادفاً به خارج از قفسه سينه كشيده شود برش سوراخ مانند باقيمانده در قفسه سينه ممكن است به صورت يک زخم مكشي در بيايد.

عوامل خطرزا واتیولوژي:

- عوامل خطرزا در پنوموتوراكس فشارنده شامل تروماي قفسه سينه و تهويه مكانيكي است.
- اتیولوژي هاي گوناگون وجود دارداما از ميان آنها ميتوان سوراخ شدن سهوي ريه (مثلا هنگام گذاشتن كاتتر وريدي و تهويه مكانيكي با فشار مثبت انتهاي بازدمي –توراسنتز –پارگي حباب سطح ريه و تروماي قفسه سينه را بيان كرد.
-  پنوموتوراكس اعم از آنكه از تروماي نافذ باشد، با مقادير متغيري از خونريزي به داخل حفره پلور همراه است. اگر مقدار خون در حدي باشد كه نياز به خارج كردن آن باشد و يا ترانسفوزيون خون ضرورت پيدا كند از واژه هموپنوموتوراكس استفاده مي شود.

تظاهرات كلينيكي:

- در پنوموتوراكس متوسط شامل :
افزايش تعداد تنفس – تنگي نفس - درد و سوزش ناگهاني در سمت درگير همراه با حرکت قفسه سينه- تنفس با سرفه-باز شدن قفسه سينه بطور نامتقارن – كاهش يا عدم سمع صداهاي تنفسي در سمت درگير –هيپررزونانس در هنگا دق در سمت درگير-اضطراب و افزايش ضربان قلب است.
- در پنوموتوراكس شديد شامل:
برجستگي رگهاي گردن- جابجايي محل ضربه ضربان قلب روي قفسه سينه-آمفيزم زير جلدي ،انحراف تراشه به سمت درگير نشده- سيانوز پيشرفته . در عكس قفسه سينه ممكن است انحراف تراشه به سمت غير درگير و پس كشيدگي ريه از پلور پاريتال را نشان دهد.در پنوموتوراكس تجمع هوا بين پلور پاريتال و احشايي بوجود می آید.

[ سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ ] [ 10:0 ] [ سیامک برزگر ]

[ ]